Master akademske studije – Učitelј

Cilј studijskog programa usmeren je ka savremenim naučnim dostignućima, metodološkim teorijama i novim metodičkim pristupima. Poseban akcenat se stavlјa na ovladavanje veštinama neophodnih za naučno-istraživački rad. Program predviđa izučavanje savremenih trendova iz metodika razredne nastave. Studenti upoznaju šire tokove obrazovanja, posebno razvoja ličnosti učenika, kako bi mogli da se uklјuče u evropske tokove obrazovanja. Osim toga, cilј studija jeste da se student osposobi za istraživanja sopstvene prakse, što je preduslov njegovog permanentnog obrazovanja, samoevaluacije i unapređivanja sopstvene vaspitno-obrazovne delatnosti. 

Ishod procesa učenja je proširivanje stečenih znanja u funkciji osposoblјavanja studenata - budućih učitelјa za formiranje naučno-zasnovanih stavova,  kritičkog procenjivanja sopstvene prakse i realizaciju istraživanja potrebnih za uspešno obavlјanje učitelјske profesije.   

Uslovi za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB uz odgovarajući prosek ocena.
U okviru ovog studijskog programa ima 5 obaveznih i 2 izborna predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. 
Nastava se izvodi u okviru predavanja (monološka, dijaloška, interaktivna, tekst metoda), vežbi (dijaloška, interaktivna, tekst metoda), konsultativne nastave i samostalnog istraživačkog rada. 
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je ESPB bodovima i kreće se od 4-6 za nastavne predmete, za istraživačku praksu 6, što ukupno iznosi 40 ESPB. 
Studijskim programom je predviđena izrada završnog master rada i njegova bodovna vrednost iznosi 20 ESPB. 
Master učitelј je osposoblјen zadalјe usavršavanje na doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti. 

Studijski program traje jednu godinu (2 semestra) i na njemu se izvodi nastava na srpskom jeziku. Nastava, u toku jednog semestra, traje 15 nedelјa. Studijski program se sastoji iz pet obaveznih predmeta (Akademsko pisanje, Akademski strani jezik, ICT u nastavi, Teorija i praksa kurikuluma, Inkluzivno obrazovanje–teorija i praksa), osnovnog predmeta usmerenja – metodika, izbornog predmeta usmerenja – metodika, istraživačke prakse i master rada.  
Student bira jedno od sledećih predmetnih područja: 1. Srpski jezik i književnost;  2. Matematika;  3. Priroda i društvo;  4. Likovna kultura; 5. Muzička kultura;   6. Fizičko vaspitanje; 7. Inkluzija i 8. Obrazovna efektivnost.

Student je opterećen aktivnom nastavom do 22 časa, tokom jedne radne nedelјe. Izborni predmeti su zastuplјeni sa 18.33% od ukupnog broja ESPB bodova. Ukupan broj časova aktivne nastave iznosi 570 časova. 
Master akademske studije Učitelј usklađene su sa savremenim pristupima nastavi i sadržajima pojedinih metodika. Kroz njih se stiče uvid u metode, nastavnu tehnologiju i zahteve savremene razredne nastave.
Studijski program prati odgovarajuća kretanja iz stručno-metodičkog domena, što obezbeđuje povezivanje i uklapanje nastave u problemske, korelacijsko-integracijske sisteme i omogućava učenje otkrivanjem.
Master rad se brani nakon svih položenih ispita predviđenih studijskim programom i obavlјene istraživačke prakse. Master rad predstavlјa istraživački rad studenta u kojem student primenjuje stečena, ali i dolazi do novih saznanja iz svoje izabrane oblasti primenjujući adekvatne procedure naučno-istraživačkog rada.

 Tabelarni prikaz studijskog programa (Akreditacija - 2013.)

 Knjiga predmeta

Pomoć za Pretraži kurseve