Master akademske studije - Vaspitač u predškolskim ustanovama

Studijski program osnovnih akademskih studija za obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama je projektovan tako da je u skladu sa zahtevima razvoja savremenog obrazovanja.

Cilј studijskog programa jeste da student proširi i unapredi svoja znanja, sposobnosti i veštine iz oblasti neposrednog vaspitno-obrazovnog rada u uslovima predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i da se student obuči za istraživanja sopstvene prakse, što je preduslov njegovog permanentnog obrazovanja, samoevaluacije i unapređivanja sopstvene vaspitno-obrazovne delatnosti. 

Ishod procesa studiranja je stručnjak koji poseduje detalјnija i proširena znanja, veštine i druge sposobnosti u odnosu na nivo kompetencija stečenih na osnovnim akademskim studijama. Stečeno znanje svršenom studentu obezbeđuje stručnost za rad u predškolskim ustanovama i kompetencije za obavlјanje naučno-istraživačkog rada u vaspitanju i obrazovanju.

Uslovi za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB uz odgovarajući prosek ocena.
Studijski program sadrži 5 obaveznih i 2 izborna predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Program profesionalne prakse je vrednovan sa 6 ESPB. Praksa je organizovana na kraju godine i obavlјa se po modelu kontinuirane istraživačke prakse u trajanju od četiri nedelјe (160 radnih sati). Praksa se realizuje u saradnji sa predškolskim ustanovama i vaspitačima - mentorima koji prate, analiziraju i vrednuju rad studenata na praksi zajedno sa nastavnicima sa fakulteta i njihovim saradnicima u nastavi. 
Nastava se izvodi u okviru predavanja, vežbi, konsultativne nastave i samostalnog istraživačkog rada. 
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je ESPB bodovima i kreće se od 4-6 za nastavne predmete, za istraživačku praksu 6, što ukupno iznosi 40 ESPB.
Studijskim programom je predviđena izrada master rada i njegova bodovna vrednost iznosi 20 ESPB. 
Master vaspitač je osposoblјen za dalјe usavršavanje na specijalističkim akademskim i doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti. 

Studijski program traje jednu godinu (2 semestra) i na njemu se izvodi nastava na srpskom jeziku. Nastava, u toku jednog semestra, traje 15 nedelјa. Studijski program se sastoji iz 5 obaveznih predmeta, 2 izborna, samostalnog istraživačkog rada, istraživačke prakse i master rada.  Student je opterećen aktivnom nastavom do 22 časa, tokom jedne radne nedelјe. Izborni predmeti su zastuplјeni sa 18.33% od ukupnog broja ESPB. Ukupan broj časova aktivne nastave iznosi 570 časova. Master rad se brani nakon svih položenih ispita predviđenih studijskim programom i obavlјene istraživačke prakse. Master rad studenata predstavlјa teorijsko-istraživački rad studenata na temu iz odabrane predmetne (naučne) oblasti, čijom izradom studenti pokazuju kvalitet stečenih znanja, svoju metodološku osposoblјenost, samostalnost i zrelost u rešavanju istraživačkih pitanja i problema. Nakon usvojene teme master rada, student izrađuje projekat istraživanja koji mora biti odobren od strane nastavnika mentora.

 Tabelarni prikaz studijskog programa (Akreditacija - 2013.)

 Knjiga predmeta

Pomoć za Pretraži kurseve