Циљ предмета је теоријско и практично оспособљавање студената за самостално планирање, организацију и реализацију ликoвних aктивнoсти за децу различитог предшколског узраста.