Овладавање принципима рада креативних радионица – да студенти директно доживе, испоље и схвате основне принципе стваралачког односа према животу. Оспособљавање студената за разумевање појма, значаја и функције игре на принципима радионичарске праксе и дечијих напора да превазиђу раскорак између сопствених жеља и могућности да утичу на стварност око себе.