Osnovne akademske studije – Učitelј

Studijski program osnovnih akademskih studija Učitelј (240 ESPB) formiran je u skladu sa principima definisanim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije kao i Bolonjskom deklaracijom, sadrži sve zakonom predviđene elemente i ima predviđeni broj ESPB bodova. 

Cilј studijskog programa osnovnih akademskih studija je da osposobi studente za obavlјanje učitelјskog poziva u mlađim razredima osnovne škole. 

Ishod procesa učenja je sticanje savremenih, naučnih znanja, koja su u funkciji osposoblјavanja studenata, budućih učitelјa za veštinu formiranja naučno-zasnovanih stavova, kao i osposoblјavanje za sakuplјanje, kritičko procenjivanje, interpretaciju i primenu u praksi relevantnih znanja potrebnih za uspešno obavlјanje učitelјske profesije.   

Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Kragujevcu, a sprovodi Fakultet pedagoških nauka, Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina.

U okviru ovog studijskog programa ima 38 obaveznih i 10 izbornih predmeta, profesionalna praksa organizovana je kroz sve četiri godine studijskog programa sa početkom u drugom semestru prve godine i podrazumeva sticanje 21 ESPB boda (8.75%). Integrisana praksa se obavlјa u svakom semestru u trajanju od dve nedelјe. Studenti obavlјaju praksu prema programiranim zadacima dobijenim od nastavnika i podnose izveštaj o rezultatima koji se prate i analiziraju tokom školske godine i vrednuju posebnom ocenom na njenom kraju. U četvrtoj godini studenti obavlјaju kontinuiranu praksu na kraju školske godine u trajanju od četiri nedelјe. Profesionalna praksa se obavlјa u saradnji sa osnovnim školama i učitelјima-mentorima koji zajedno sa nastavniocima Fakulteta i njihovim saradnicima prate rad studenta na praksi.

Nastava se izvodi u okviru predavanja, vežbi i konsultativne nastave. 
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je ESPB bodovima i kreće se od 3 – 7 za nastavne predmete, za praksu od 3 - 6, što ukupno iznosi 240 ESPB bodova (u svakoj godini 60 ESPB).

Preduslovi za upis i polaganje pojedinih predmeta definisani su u knjizi predmeta.
Postoji mogućnost prelaska sa drugih studijskih programa polaganjem diferencijalnih ispita.

Diplomirani učitelј osposoblјen je za dalјe usavršavanje na master akademskim studijama i doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti. 

Studijski program traje četiri godine (8 semestara) i na njemu se izvodi nastava na srpskom jeziku. Jedna školska godina traje 12 meseci, a podelјena je na 2 semestra. Nastava, u toku jednog semestra, traje 15 nedelјa. Student je opterećen aktivnom nastavom do 27 časova, tokom jedne radne nedelјe. Primenjen je evropski sistem prenosa bodova – ESPB. Godišnja akumulacija ESPB iznosi 60 bodova, a ukupno za sve četiri godine studija 240 ESPB. Od ukupnog broja predmeta 75% je jednosemestralnih, dok su preostali predmeti svojim praktičnim delom vezani za nastavu u osnovnoj školi (metodički praktikumi iz nastavnih predmeta) i otud nužno dvosemestralni. Na trećoj i četvrtoj godini studentima se nude predmeti u šest izbornih predmetnih područja: srpski jezik i književnost, matematika, likovna kultura, muzička kultura, fizičko vaspitanje i engleski jezik. 
Studijski program sadrži predmete iz grupe akademsko-opšteobrazovnih (15%), teorijsko-metodoloških (20%), naučno, odnosno umetničko-stručnih (33,75%) i stručno-aplikativnih (31.25%). Izborni predmeti su zastuplјeni sa 20.83% od ukupnog broja ESPB bodova. 

 Tabelarni prikaz studijskog programa (Akreditacija - 2013.)

 Knjiga predmeta

Помоћ за Претражи курсеве